ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Публічний Договір (оферта) про надання добровільної благодійної пожертви

Цей публічний договір (оферта) про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією Благодійної Організації «Благодійний фонд «МІСІЯ СВОБОДИ»,  ідентифікаційний код юридичної особи: 45365718, що знаходиться за адресою: Україна, 07401, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Героїв Крут, будинок 16, квартира 46 (далі – «Фонд»), в особі Директора Фонду Босакевич Іванни Володимирівни, яка діє на підставі Статуту для невизначеного кола цивільно дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://missionfoundation.in.ua (далі – «Сайт»).

1.1.1. Строки: Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Фондом (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фонду).

1.2. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.

1.3. Місце: Публічне збирання коштів благодійної пожертви здійснюється на території будь – якої держави світу (якщо інше не заборонено чинним законодавством України).

Поняття і визначення:

1.3.1. «Публічна оферта» (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Фонду, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Фондом договір про надання добровільної благодійної пожертви дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки до неї.

1.3.2. «Інтернет -сайт» («Офіційний сайт», «Офіційний інтернет-сайт») – офіційний інтернет-ресурс Фонду, на якому розміщуються інформація Фонду, актуальні проєкти Фонду та інші умови, необхідні для функціонування такого ресурсу та які доступні для вільного ознайомлення.

1.3.3. «Фонд» – благодійна організація, створена як благодійний фонд, юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених, як основну мету її діяльності.

1.3.4. «Благодійник» – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

1.3.5. «Благодійна діяльність» – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику.

1.3.6. «Благодійна програма» – комплекс благодійних заходів у сферах, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.3. За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених Фондом.

3. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

3.1. Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до свого Статуту, зокрема, в сфері підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності країни у зв’язку з військовою агресією російської федерації.

3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.

3.3. Інформація про діяльність Фонду та звіти про результати такої діяльності розміщені на Сайті.

4. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ

4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.

4.2. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.

4.3. Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.

4.4. Способи внесення благодійної пожертви:

  • одноразовий платіж;
  • підписка, яка передбачає щомісячні/ щорічні платежі у довільній сумі.

4.4.1. Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси фінансових установ користувача (наприклад, Приват24, Apple Pay, Google Play та інші).

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Фонд зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.

5.2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України.

5.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд може розміщувати на Офіційному сайті звітність про використання благодійних пожертв після закінчення збору, які у тому числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв отриманих Фондом під час збору, та (її) витрат Фонду протягом відповідного збору. За письмовим запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання благодійних пожертв надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України та цією Офертою.

5.4. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує:

  • свою дієздатність;
  • добровільність укладання Оферти;
  • що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

5.4.1. У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

6. АКЦЕПТ

6.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.

6.2. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

6.3. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.

6.4. Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані) з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності. Інформація, яку надає Благодійник Фонду є конфіденційною. Детальна інформація про порядок обробки персональних даних Фондом розміщена в Політиці конфіденційності.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення чинного законодавства України.

7.2. Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.4. Використання ресурсу Інтернет-сайту для ознайомлення із діяльністю Фонду, його проєктами тощо, а також для надання благодійної пожертви є безкоштовним.

7.5. Надання благодійної пожертви означає повну згоду Благодійника з умовами цього Договору (публічної оферти).

7.6. Фонд залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на Інтернет-сайті.

8. КОНТАКТНІ ДАНІ

Назва

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
“БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “МІСІЯ СВОБОДИ” 

Адреса:

Україна, 07401, Київська обл., Броварський р-н,
місто Бровари, вул.Героїв Крут, 
будинок 16, квартира 46 

Електронна адреса:

[email protected]